ถวายผลิตภัณฑ์แก่ผู้นำศาสนาทุกศาสนา

  

ด้านสังคมบริษัทฯ มีนโยบายที่จะช่วยให้ประเทศชาติ มีความสมัคร
สมานสามัคคีกันบริษัทฯ จึงมีนโยบายที่จะให้บุคลากรที่สอนคนให้เป็นคนดี
มีสุขภาพดีสมบูรณ์แข็งแรงเพื่อให้บุคลากรเหล่านั้น สอนคนในประเทศไทย
ให้มีคนดีเยอะๆ เพื่อประเทศชาติจะได้เจริญรุ่งเรือง เพื่อเป็นการตอบแทน
บุญคุณของแผ่นดิน บริษัทฯ จึงมีนโยบายถวายผลิตภัณฑ์ แก่ผู้นำศาสนา
ทุกศาสนา หรือบุคลากรที่สอนให้คนเป็นคนดี ฟรีตลอดชีพ
   
        
       

   
บริษัท พีจีพี โกลด์ สตาร์ จำกัด  302 ถนนศรีวรา-ทาวน์อินทาวน์ แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
Tel. (02) 934-5800, (02) 934-7833-7, (02) 934-4824-7,   Fax. (02) 934-7848  (Office), (02) 934-7847 (sale)
© Copyright 2011 PG&P all rights reserved.